19.05.2015

Nytt prosjekt om status for ytringsfriheten i Norge: Offentlighetens grenser

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Pressemelding 29. mai 2015

 
Stiftelsen Fritt Ord har besluttet å bidra til videreutvikling av prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge» for en ny periode fra 2015 til 2017 – denne gang med temaet «Offentlighetens grenser – ytringsfrihet, religion og politikk». Prosjektet vil bli ledet av Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.
 
I det nye prosjektet vil forskerne gå dypere inn i de prosessene der grensene trekkes for hva som kan ytres og ikke ytres i norsk offentlighet. Prosjektet skal studere utvalgte debatter nærmere, hvilke aktører som deltar i og regulerer dem, samt hvilke argumenter som inkluderes og ekskluderes. 

Prosjektet har tre hoveddeler:
 
Den første delen vil undersøke om befolkningens syn på ytringsfrihet har endret seg etter terrorangrepene i Paris og København og den påfølgende debatten, gjennom spørreundersøkelser blant befolkningen og blant journalister. Begge undersøkelsene vil benytte samme utvalgskilder som i 2013–2014, slik at det er mulig å studere holdningsendringer over tid. I tillegg vil forskerne inkludere spørsmål om ytringsfrihetens juridiske stilling.
 
Den andre delen av prosjektet vil se på utviklingen av diskusjoner knyttet til religion, innvandring og ytringsfrihet over en tiårsperiode, fra karikaturstriden i 2005/06 til i dag, med vekt på om og i så fall hvordan redaktører og journalister har endret sine synspunkter i løpet av perioden. I denne delen kombineres innholdsanalyse av medietekst og nettdebatt med kvalitative intervjuer med sentrale redaktører og redaksjonelle medarbeidere.
 
Den tredje delen av prosjektet vil studere hvordan spesielt profilerte, utsatte eller annerledestenkende grupper i befolkningen opplever rommet for ytringsfrihet og meningsmangfold. Undersøkelsen i 2013–2014 viste at enkelte områder er spesielt betente og vanskelige å ytre seg om, men også at enkelte aktører både opplever et større press, møter sterkere sanksjoner og legger sterkere bånd på seg enn andre. Gjennom bruk av dybdeintervjuer med utvalgte aktører setter denne delen av prosjektet fokus på opplevelser og oppfatninger blant politikere, etniske og religiøse minoriteter, og innvandringsmotstandere og islamkritikere til høyre i det politiske landskapet.
 
I 2013–2014 ble «Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge» gjennomført for første gang. Den bredt anlagte studien av ytringsfrihetens vilkår i Norge var den første større undersøkelsen siden Ytringsfrihetskommisjonen avla sin rapport i 1999. Et av hovedfunnene i forrige undersøkelse var at befolkningen trekker normative grenser for utøvelse av ytringsfriheten, og at mange mener at man må balansere ytringsfrihet mot andre hensyn, som å unngå å såre eller støte andre eller fremstå som rasistisk. Vilje og holdninger til en slik selvbegrensning viste seg å variere etter blant annet kjønn, alder og politisk ståsted. Basert på disse funnene påpekte forskerne faren for at visse stemmer og synspunkter systematisk blir underrepresentert i det offentlige rom.
 
Det vil bli lagt stor vekt på å formidle aktiviteter og forskningsfunn, og til å bidra til den offentlige debatten om ytringsfrihet. Det vil bli arrangert seminarer basert på egen forskning og på annen forskning som er relevant for prosjektets temaer. Prosjektet vil resultere i flere publikasjoner som vil bli gjort digitalt tilgjengelige, og det vil bli arrangert en avslutningskonferanse våren 2017.
 
Kontakt:
 
Arnfinn H. Midtbøen, prosjektleder for det nye forskningsprosjektet og forsker II ved Institutt for samfunnsforskning, mobil: 92 08 25 53, e-post: ahm@samfunnsforskning.no
 
Bente Roalsvig, prosjektdirektør og nestleder i Fritt Ord, mobil: 91 61 33 40, e-post: bente.roalsvig@frittord.no

Pressemelding fredag 16. august 2019

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur. Stiftelsen mottok 99 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 42 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,5 millioner kroner, fordelt på bibliotek over hele landet.

Press release – Oslo 15 August 2019

The Free Media Awards 2019 go to the regional online newspaper 7x7 from Russia, the media platform The Insider from Russia, the media platform CivilNet from Armenia, the Azerbaijani investigative journalist Hafiz Babali, and the magazine Novoye Vremya from Ukraine.

For å kartlegge og analysere ytringsfrihetens stilling i Norge utlyser Fritt Ord midler til en forskningsbasert monitorundersøkelse for perioden 2020–2021 med inntil 6 millioner kroner som beløpsramme. Med utlysning 21. juni 2019 gis det en tilbudsfrist frem til 27. september 2019.