27.09.2019

Utlysning: Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge 2020–2021

Illustrasjon: Jon Arne Berg
​For å kartlegge og analysere ytringsfrihetens stilling i Norge utlyser Fritt Ord midler til en forskningsbasert monitorundersøkelse for perioden 2020–2021 med inntil 6 millioner kroner som beløpsramme.

 
Monitorprosjektet om ytringsfrihetens status i Norge har allerede blitt gjennomført i to perioder av en tverrfaglig forskergruppe i et konsortium ledet av Institutt for samfunnsforskning.

I 2013–2014 fokuserte gruppen av forskere på ytringsfrihetens vilkår, ytringsfrihet i et flerkulturelt samfunn, digitalisering og endrede mediestrukturer, sikkerhet, kontroll og overvåkning og ytringsfrihetens kår i arbeidslivet. Resultatene finnes i «Status for ytringsfriheten i Norge – Hovedrapport for prosjektet» (2014).
 
I 2015–2017 ble offentlighetens grenser undersøkt med fokus på hatefulle ytringer i sosiale medier, karikaturdebattene, informasjonsfrihet og tillit til mediene, innvandringsdebatten, ytringsfrihet i mediene, ytringsfrihet i det politiske feltet, etniske og religiøse minoriteter og innvandringskritikk. Boken «Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Public Sphere» (2017) er prosjektperiodens hoved- og sluttrapport.
 
Det er blitt publisert en rekke rapporter og artikler i løpet av begge periodene i tillegg til hovedrapportene som finnes på nettstedet ytringsfrihet.no. Videre er det blitt arrangert flere lanseringer, debatter, seminarer og konferanser underveis i samarbeid med Fritt Ord.
 
Når Fritt Ord nå utlyser midler til en tredje periode, ønsker vi fremdeles en bredt anlagt monitorundersøkelse hvor tilbyderen samtidig oppfordres til å gå dypere inn i enkelte problemstillinger som det er av særskilt interesse å utforske. Det er en forutsetning at befolkningsundersøkelsen følges opp for å undersøke ytringsfrihetens stilling over tid.
 
Oppdraget forutsetter et tverrfaglig samarbeid mellom fagmiljøer som for eksempel medie- og samfunnsforskning, jus, journalistikk, teknologi, medieøkonomi. Dette kan organiseres som et konsortium eller på andre måter. Fritt Ord ønsker å inngå kontrakt med en institusjon som påtar seg arbeidsgiveransvar, prosjektledelse og koordineringsfunksjon. Det forventes at forskerne forholder seg til løpende debatt om ytringsfrihetsspørsmål i norsk og internasjonal kontekst. Monitorprosjektet gjennomføres på norsk, og det forutsettes løpende kommunikasjon og formidling underveis i form av delrapporter, åpne arrangementer og en avsluttende hovedrapport.
 
Tilbudet bør inneholde begrepsavklaringer, synsvinkler, problemstillinger, metoder og kompetanse hos nøkkelpersoner. Eventuelt samarbeid med andre instanser og deres kompetanse dokumenteres. Det legges også vekt på hva tilbydere samlet bidrar med av egne ressurser – forskning, populariserings- og formidlingstiltak. Undersøkelsene skal innrettes mot en samlet presentasjon høsten/vinteren 2021.
 
Med utlysning 21. juni 2019 gis det en tilbudsfrist frem til 27. september 2019. Vi sikter mot kontraktsinngåelse i november i år med oppstart av prosjektet 1. januar 2020. Tilbud kan sendes til post@frittord.no.
 

Kontakt: Bente Roalsvig, prosjektdirektør og nestleder i Fritt Ord, tlf. 23 01 46 43, mobil: 91 61 33 40, e-post: bente.roalsvig@frittord.no

Har netthets og polarisering endret nordmenns syn på ytringsfriheten? Hvordan har ytringsrommet for forskere utviklet seg i en tid da kunnskap om felter som klima, kjønn og integrering alltid skaper kontroverser i offentligheten? Er den kunstneriske ytringsfriheten under sterkere press enn tidligere?

Fredag 17. januar 2020 klokken 18.00 møter du de åtte fotografene som fra 2017 til 2019 var med i den fjerde utgaven av Norwegian Journal of Photography (NJP) hos Fritt Ord i Oslo.

I samtale med Susanne Østby Sæther, kurator ved Henie Onstad kunstsenter, og Jonas Ekeberg, påtroppende kunstnerisk leder ved Fotografihuset.

Stiftelsen Fritt Ord deler hvert år ut Fritt Ords Pris til personer eller institusjoner som i særlig grad har vist ytringsmot og arbeidet for å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, spesielt ved å stimulere den levende debatt.

Fritt Ord mottar gjerne forslag til aktuelle kandidater.