Langtidsprosjekter – Bibliotek

Broderfolk!

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene 2013–14 

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av svensk, dansk og norsk sakprosa og skjønnlitteratur. Prosjekter som formidler samtidslitteratur eller vår felles skandinaviske kultur- og litteraturhistorie, blir prioritert. Det kan eksempelvis søkes midler til seminarer, opplesninger, konserter, utstillinger, samtaler eller nettbasert formidling. Søkeren står fritt til selv å velge tema. 

Søknadsfrist 20. juni 2013.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Søknader leveres via skjema på nett. Innsendelsen merkes med Broderfolk og prosjektnavn i tittelfeltet.

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med bibliotek om arrangementer. Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2013 eller i løpet av 2014. Det må sendes inn en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved.

Vedlegg kan leveres per post til:
Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo


Kontakt: 
Oskar Kvasnes, Fritt Ord
Tlf. 23 01 46 44 og e-post: oskar.kvasnes@fritt-ord.no