Langtidsprosjekter – Bibliotek

2,2 millioner kroner til formidling av norske samtidsromaner, 2014-15

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av norsk samtidslitteratur. Stiftelsen mottok 107 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 45 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,24 millioner kroner, fordelt på biblioteker over hele landet.

Fritt Ord har prioritert prosjekter som er nyskapende, og har søkt å representere bredden i formidlingsideene. De støttede prosjektene belyser samtidslitteraturen gjennom foredrag, møter med samtidsforfattere, analyse av litterære tendenser og debatt. Formidlingen vil skje i sammenhenger som festivaler, samtaler, forfatterturneer og skoleprosjekter. Tiltakene er rettet mot alle aldersgrupper.

Roman/Samtid/Norge

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2014–15

Hva skjer i romankunsten i dag? Hva forteller nye romaner om livet i det norske samfunnet? Hvordan kan bibliotekene utvikle sin virksomhet gjennom nye formidlings- og aktivitetsformer?

2,1 millioner kroner til formidling av skandinavisk litteratur, 2013-14

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av formidling av svensk, dansk og norsk sakprosa og skjønnlitteratur i norske folkebibliotek. Stiftelsen mottok 80 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 43 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,1 millioner kroner, fordelt på biblioteker over hele landet.

Fritt Ord har prioritert prosjekter som er nyskapende, og har søkt å representere bredden i formidlingsideene. De støttede prosjektene dekker et bredt tematisk spekter, med alt fra formidling av skandinaviske bildebøker til møter med nordiske poeter, filosofi for folk flest og fokus på krim som samtidslitteratur. Formidlingen vil skje i mange ulike kanaler, som festivaler, samtaler, foredrag, teateroppsetninger og konserter. Tiltakene er rettet mot alle aldersgrupper.

Broderfolk!

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene 2013–14 

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av svensk, dansk og norsk sakprosa og skjønnlitteratur. Prosjekter som formidler samtidslitteratur eller vår felles skandinaviske kultur- og litteraturhistorie, blir prioritert. Det kan eksempelvis søkes midler til seminarer, opplesninger, konserter, utstillinger, samtaler eller nettbasert formidling. Søkeren står fritt til selv å velge tema. 

Søknadsfrist 20. juni 2013.

2,2 millionar kroner til nynorskprosjekt i folkebiblioteka, 2012-13

Hulda Garborg
I vår lyste Fritt Ord ut tilskot på kr 50 000 til formidling av nynorsk litteratur i norske folkebibliotek. Stiftinga mottok 93 søknadar, og har vedteke å støtte prosjekta til 46 søkjarar. Til saman blir det delt ut 2,2 millionar kroner, fordelt på tiltak over heile landet. 

Fritt Ord har prioritert prosjekt som er nyskapande, og har lagt vekt på å vise breidda og idérikdomen blant dei innkomne prosjekta. Dei utvalde prosjekta dekkjer emne som sjølvforståing på Hedmarken, Hulda Garborg sitt liv og forfattarskap og nynorske twitternoveller. Formidlingsarbeidet har form av teateroppsettingar, konsertar, kurs, føredrag og forfattarmøte. Tiltaka er retta mot alle aldersgrupper.

Nynorsk litteratur

Tilskot til litteraturformidling i folkebiblioteka, 2012–13

For å styrkje det språklege mangfaldet og biblioteka som formidlingsarena lyser Fritt Ord ut tilskot på kr 50 000 til aktivitetar i norske bibliotek. Norske folkebibliotek eller foreningar og enkeltpersonar som samarbeider med bibliotek kan stå som søkjarar. Søkjarane avgjer sjølve tematikk og type tiltak. Det kan til dømes dreie seg om seminar, forfattarbesøk, debattmøte, foredrag eller skuleprosjekt. 

Fritt Ord ynskjer med utlysinga å stimulere til formidling av nynorsk skjønn- og faglitteratur og vekkje interesse for lesing og fremje lokalt ordskifte. Prosjektet fell saman med 200-årsjubileet for Ivar Aasen sin fødsel i 2013.

Søknadsfrist 20. juni 2012.