Langtidsprosjekter – Dokumentarfilm 2004–2009

Dokumentarfilm 2004–2009

Incakola Productions:
”Smaken av hund” (2007)
(”Godt norsk – makt, mat og mening”)
Institusjonen Fritt Ord ble stiftet 7. juni 1974 for å fremme ytringsfrihet og demokratisk utvikling i norsk kultur- og samfunnsliv. I 30 år har institusjonen gjennom prosjektstøtte, priser og stipender søkt å ivareta formålet. Som et ledd i 30-årsmarkeringen i 2004 utlyste Fritt Ord en utvidet produksjonsstøtte til fjernsynsdokumentarer. I alt stilte Fritt Ord 12 millioner kroner til rådighet for debattskapende programarbeid.

En frittstående jury, bestående av filmregissør Maria Fuglevaag Warsinski (leder), høyskolelektor Nazneen Khan-Østrem, professor Bjørn Sørenssen og dekan Malte Wadman, vurderte søknadene og kom frem til et endelig resultat.

Juryens uttalelser:

Fritt Ord mottok 101 søknader om produksjonsstøtte til fjernsynsdokumentarer om aktuelle samfunnsspørsmål. Juryen har lett etter dokumentarer som imøtekommer ærgjerrige genrekrav og har forutsetninger for å bidra til offentlig debatt. De innsendte søknadene har vært av varierende omfang og kvalitet. Av de innsendte prosjektene har juryen funnet å kunne gi støtte til 8 dokumentarprosjekter: 5 TV-serier og 3 dokumentar¬filmer. Juryen har valgt prosjekter med et vidt spekter av aktuell samtidstematikk på nasjonalt og internasjonalt plan. Man har også lagt vekt på prosjektenes kreative tilnærming og nytenkning. De utvalgte prosjektene er etter juryens mening alle vel egnet til å fungere som bidrag til debatt om forhold som angår Norge og omverdenen.

DE ÅTTE UTVALGTE FILMPROSJEKTENE, PRODUSERT I PERIODEN 2004–2009, ER:

Folk Flest Filmproduksjon: ”Å Herregud!” (2008)
Regi: Gunnar Hall Jensen
Produsent: Ørjan Karlsen
Format: Serie
Innvilget støtte med kr 2 200 000

Dokumentarfilmprosjektet ”Å Herregud!” tar sikte på å presentere verdensreligionenes mangfold, særpreg og problematiske aspekter gjennom en personlig reise. Den norske regissøren Gunnar Hall Jensen og den svenske journalisten Sören Wibeck legger ut på en reise for å møte hverdagsreligiøsiteten bak de mange og store religionsskapte konfliktene i dagens og tidligere tiders samfunn. Prosjektet er preget av innsikt og originalitet, og tilbyr en ny og mer provoserende vinkling på denne problematikken enn det som er vanlig i massemediene. Den sterkt subjektive synsvinkelen (som gjenkjennes fra filmen ”Gunnar Goes Comfortable”) vil bidra til å gjøre møtene med ulike former for religionsutøvelse interessante og levende, og vil også kunne medvirke til å skape debatt, både med hensyn til form og innhold.

Incakola Productions: ”Smaken av hund” (2007) (”Godt norsk – makt, mat og mening”)
Regissører: Are Syvertsen og Jon Martin Førland
Produsenter: Are Syvertsen og Jon Martin Førland
Format: Enkeltstående dokumentar
Innvilget støtte med kr 1 000 000

På en original og frisk måte retter prosjektet fokus mot en mektig norsk industri som lenge har unngått et kritisk søkelys. Juryen har stor tro på at filmen vil bidra til å skape debatt rundt kvaliteten på norsk mat i en tid da internasjonale aktører er i ferd med å bevege seg inn i Norge og møter stor motstand fra nasjonale krefter. Prosjektet belyser gamle norske myter om at godt norsk er best. Det utfordrer videre en velkjent proteksjonistisk holdning til norske produkter. Juryen mener denne dokumentaren er egnet til å engasjere norske forbrukere i spørsmål om hvilken makt landbruksindustrien besitter og hvordan holdninger formes.

Medieoperatørene: ”Intervjuet – bak dørene til UDI” (2006) (”Så sannferdig som mulig”)
Regi: Charlotte Røhder Tvedt
Produsent: Øyvind Rostad
Format: Enkeltstående dokumentar
Innvilget støtte med kr 900 000

Medieoperatørene har fått en unik mulighet til å arbeide ”fritt” med en dokumentarfilm ved UDIs asylavdeling. Dokumentarfilmen vil følge arbeidet med asylsaker bak lukkede dører og vil derved også gi et innblikk både i asylsøkernes møte med det norske innvandringsbyråkratiet og saksbehandlernes vanskelige hverdag. Filmen vil åpne for en større allmenn innsikt i de politiske og byråkratiske prosessene og således gi innsyn i en virkelighet som til nå har vært lukket. Juryen er også overbevist om at prosjektet vil ivareta den diskresjon som et slikt tema krever, og samtidig stimulere til debatt om hele den prosessen som asylsøkere må gjennomgå og det tøffe arbeidet som saksbehandlerne daglig må utføre.

Panopticon: “En reise i vannets fremtid” (2007)
Regi: Anders Taylor Larsen
Produsent: Erik Hannemann og Tove Gravdal
Format: Serie
Innvilget støtte med kr 600 000

Dokumentarserien ”En reise i vannets fremtid” tar for seg verdens vannressurser med utgangspunkt i et manus av professor Terje Tvedt ved Universitetet i Bergen. Mens den tilgjengelige vannmengden er konstant, øker behovet for vann over hele verden. Økonomisk kortsiktighet på dette feltet kan føre til økologiske katastrofer, samtidig som kampen om kontroll over og fordeling av vannressursene i stadig økende grad blir et fokus for nasjonale og internasjonale konflikter. Prosjektet er en uavhengig oppfølger til TV-serien ”En reise i vannets historie”, som fikk internasjonal oppmerksomhet. Prosjektforslaget er preget av god faglig kunnskap formidlet på en visuelt fengende måte. Komplekse årsaksforhold presenteres slik at sammenhengene blir tydelige uten at man tyr til forenklinger.

Relation04 Media: ”Reindrift i kamp” (2006)
Regissører: Svein Andersen og Karl E. Rikardsen
Produsent: Karl E. Rikardsen
Format: Serie
Innvilget støtte med kr 1 200 000

Filmprosjektet viser en klassisk konflikt mellom David og Goliat – samene versus det norske forsvaret og NATO. En utsatt folkegruppes levekår og livsgrunnlag blir truet av militære interesser. Prosjektet beskriver et tradisjonelt samfunn som er i ferd med å forsvinne. På en var, personlig og filmatisk slående måte blir samenes livssyn og eksistensgrunnlag framhevet, samtidig som vi ser hvordan den militære overmakten spiser seg inn på deres beiteområder. Prosjektets styrke er evnen til å skildre et mikrokosmos som favner en klassisk konflikt på et mer globalt plan. I tillegg viser filmen de økologiske konsekvensene av dette dramaet. Juryen har tro på at filmprosjektet har et internasjonalt potensiale.

Snitt Film Production: ”Min datter terroristen” (2007)
Regissør: Beate Arnestad
Produsent: Morten Daae
Format: Enkeltstående dokumentar
Innvilget støtte med kr 1 000 000

Filmprosjektet ”Min datter terroristen” kan gi kunnskap om hvorfor unge mennesker er villige til å gå i døden for en sak de kjemper for. Filmen følger en kvinnelig geriljasoldat i Sri Lanka, og filmskaperne har med dette prosjektet lyktes i å få innpass i et miljø som i svært liten grad har vært tilgjengelig for media. Filmen vi kunne gi godt innblikk i en konflikt der Norge er sterkt engasjert, og vil kunne fungere som grunnlag for videre debatt.

Speranza Film: ”Moderne slaveri” (2009)
Regi: Thomas Robsahm og Tina Davis
Produsent: Thomas Robsahm og Margreth Olin
Format: Serie
Innvilget støtte med kr 3 000 000

Til tross for FNs menneskerettskonvensjon tvinges millioner av mennesker over hele verden fortsatt til å leve sine liv som slaver. Til forskjell fra det direkte slaveriet, som nå er anerkjent som ulovlig i hele verden, kjennetegnes moderne slaveri av en kortsiktig utnyttelse av mennesker for økonomisk vinning. Slaveriet støttes både av korrupte regjeringer, multinasjonale selskaper og i siste instans bevisst eller ubevisst av konsumentene av varer og tjenester som er basert på forskjellige former for tvangsarbeid. Dette prosjektet vil vekke debatt om verdens grunnleggende fattigdomsproblem og utbyttingen av svake grupper. Slaveriet er ikke utryddet, men har antatt nye former. Serien ønsker ikke bare å presentere elendigheten i form av tvangsarbeid, trafficking, tvangsekteskap, ekstremt barnearbeid og kommersiell seksuell utnyttelse av barn, men vil også å bidra til bevisstgjøring og antyde metoder for å sette en effektiv stopper for slaveriet.

Subrosa Film: ”Den iskalde krigen” (2009)
Regi: Anne Berit Vestby
Produsent: Anne Berit Vestby
Format: Serie
Innvilget støtte med kr 2 100 000

Økningen i organisert kriminalitet er et aktuelt og farlig tema som juryen mener det er viktig å belyse. Gjennom å sette søkelyset på organisert kriminalitet kan filmprosjektet bli et viktig virkemiddel i kampen for å motvirke denne utviklingen. Temaet er ikke bare en internasjonal, men også en nasjonal utfordring. Økonomisk kriminalitet er i fri flyt over landegrensene, med utbredt kynisk handel med narkotika, mennesker og våpen. I sitt valg har juryen lagt vekt på at filmprosjektet behandler temaet med et særdeles våkent, innsiktsfullt og modig blikk