Langtidsprosjekter – Prosjektkonkurranse i historie

Prosjektkonkurranse i historie

Min familie i historien arrangeres av Den norske historiske forening (HIFO) med støtte fra Fritt Ord, og er åpen for elever i ungdomsskolen og videregående skole. I denne konkurransen er det hverdagsmenneskene som er hovedpersonene, og elevene oppfordres til å se på temaer som demokrati, krig og konflikt, endrede levevilkår, migrasjon og arbeidsliv i lys av egen familiehistorie.

Frist for innsending av oppgaver er 23. mars 2018

www.historiekonkurransen.no

Utgangspunktet er deg selv, din egen familie eller en annen person som står deg nær. Du har stor frihet til å velge hvordan du vil nærme deg emnet, men faget er historie – det vil si at du må studere noe fra fortiden – fjern eller nær. 

Du skal ikke bare beskrive noe som har skjedd, men også forsøke å forklare hvorfor. I tillegg bør du ta med dine egne reaksjoner og refleksjoner. Hvorfor valgte du å skrive om akkurat dette? Hva var utgangspunktet ditt, og fant du det du trodde du ville finne? Hvordan reagerte du på det du fant ut?


“MIN FAMILIE I HISTORIEN” – DETTE KAN DU UNDERSØKE

Det er kanskje ikke så lett å vite hva du kan skrive om. I denne konkurransen er det hverdagsheltene som er hovedpersonene. Her har vi foreslått noen mulige emner du kan undersøke.

Å leve med krig og konflikt
Har du en eller flere slektninger som har levd i et konfliktområde? Hvordan har dette påvirket livet deres? Hvordan ser de på konflikten og personene som er innblandet i den? Kanskje har du slektninger som vokste opp da det var krig i Norge? Hva kan de fortelle om livet i Norge under krigen?

Levekår før og nå
Sammenlign din egen oppvekst med oppveksten til dine foreldre eller besteforeldre. Hvilke forskjeller finner du for eksempel i materielle forhold, i verdispørsmål, i utdanningsmuligheter eller i fritidsaktiviteter? Hva sier forskjellene du finner om samfunnsutviklingen?

Flytting i Norge eller til Norge
Har dine forfedre flyttet internt i Norge eller fra Norge? Eller har du kanskje foreldre eller besteforeldre som har flyttet til Norge? Hvorfor flyttet du, dine foreldre eller besteforeldre? Hva dro de fra, og hva kom de til? På hvilke måter har flyttingen endret livene deres?

Dette er eksempler på tema og problemstillinger du kan velge. Du står selvsagt fritt til å lage andre problemstillinger. Om du ikke ønsker å gå så tett inn på din egen familie, kan du velge andre personer du kjenner eller som er sentrale i lokalmiljøet ditt.

SLIK GÅR DU FRAM!
I dette prosjektet skal du gjennomføre en egen undersøkelse, ikke bare gjengi hva andre har sagt. Du skal altså selv velge emne og formulere en problemstilling. I en god undersøkelse vil problemstillingen være ”den røde tråden” gjennom hele besvarelsen. En god problemstilling vil være klart avgrenset slik at undersøkelsen blir grundig. I arbeidet med å formulere en problemstilling vil du kanskje trenge hjelp fra læreren. I besvarelsen skal du beskrive hva som har skjedd og forsøke å forklare hvorfor. 

Den «lille» og den «store» historien
I historiebøkene kan du lese den "store historien" om samfunnsendringer. Din fortelling vil enten være i samsvar med de store samfunnsendringene, eller gå på tvers av disse. Dette kan være et utgangspunkt for dine egne reaksjoner og refleksjoner. Fant du ut det du trodde du ville finne? Hva er din reaksjon på de svarene undersøkelsen din har gitt? Det er fint om du får med dette i besvarelsen din. Disse endringene danner en bakgrunn for besvarelsen din, men det viktigste er hva du selv kan finne ut om de forholdene du undersøker – den "lille historien". I besvarelsen skal den ”lille historien” knyttes sammen med ”den store”. Det kan for eksempel dreie seg om at du ser at dine familiemedlemmers valg var preget av store hendelser eller generelle prosesser i samfunnet. Eller at familiens valg gikk på tvers av det som var normalt. 

Kilder og kildebruk
I undersøkelsen bør du bruke ulike typer kilder. For eksempel kan du bruke kilder som: 
  • intervjuer
  • bilder
  • dagbøker
  • brev
  • statistikk

Det bør gå fram hvordan du har brukt kildene. Bekrefter de hverandre, eller sier de forskjellige ting? Dette bør du diskutere i undersøkelsen. Er det noen kilder du stoler mer på enn andre, i så fall hvorfor? Slike refleksjoner bør helst komme i teksten der kilden er brukt. Når du siterer eller refererer fra kilder, må det alltid gå tydelig frem at du gjengir noe som ikke er ditt eget. Bruk gjerne fotnoter. Helt til slutt skal det være en liste over skriftlige og muntlige kilder.