Om Fritt Ord – Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning

Stiftelsen Fritt Ord skal forvalte kapitalen på en måte som gjør det mulig å oppfylle stiftelsens formål i dag og i overskuelig fremtid. Dette perspektivet krever en forsvarlig forvaltning av kapitalen, slik at denne kan gi tilstrekkelig avkastning både på kort og lang sikt. Avkastningen danner grunnlag for utdelinger i tråd med Fritt Ords formål. Styret vil sørge for å ha løpende oversikt over, helhetlig styring av og god kontroll med kapitalforvaltningen i samsvar med stiftelsesloven § 18:
Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

I tråd med styrets retningslinjer for kapitalforvaltningen skal stiftelsens midler være langsiktig plassert i ulike aktivaklasser som aksjer, renter, private equity-fond, hegdefond og eiendom. Fritt Ord skal velge forvaltere som er godkjente verdipapirforetak og som er underlagt offentlige tilsynsmyndigheter. Kravet gjelder for norske så vel som internasjonale aktører.

Stiftelsen vil søke å unngå å plassere i selskaper, fond eller forvaltningsmiljøer som medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser, for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser. Forvaltningen skal reflektere internasjonale konvensjoner som FNs Global Compact, ILO samt OECDs prinsipper for god eierstyring.

Stiftelsen Fritt Ord har inngått avtale med rådgivningsselskapet Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS, et heleid datterselskap av Formuesforvaltning AS, om bistand til den langsiktige organisering og forvaltning av stiftelsens formue.
Mer utfyllende informasjon om selskapet finnes på deres nettsider formue.no
 
Kontaktperson for investeringer:
Porteføljeforvalter Erik Juell
Tlf. (+47) 922 98 859/e-post: erik.juell@formue.no
 
Kontaktperson for media:
Adm.dir. Øystein Bø       
Tlf. (+47) 24 12 44 00